Download algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Door een bestelling bij QDM Luchtvaart te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van QDM Luchtvaart gelden ook ten behoeve van eventueel door QDM Luchtvaart ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van QDM Luchtvaart zijn vrijblijvend. QDM Luchtvaart heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als QDM Luchtvaart uw bestelling heeft geaccepteerd. QDM Luchtvaart heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

3.2 U kunt uitsluitend betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

3.3 Als u niet volledig betaalt, heeft QDM Luchtvaart het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien u een bestelling plaatst en niet betaalt, vervalt uw bestelling automatisch na 7 dagen.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen vijf werkdagen, tenzij door QDM Luchtvaart anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 4a. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht kunt u een e-mail sturen, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, aan bestel [at] qdmluchtvaart.nl (het modelformulier staat onderaan deze tekst; klikt u bovenaan de pagina om de voorwaarden incl. het formulier te downloaden). Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7.00 zullen bedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het risico terzake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op u over. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door QDM Luchtvaart geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren. De auteur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan QDM Luchtvaart te melden. Als het artikel gebreken vertoont, heeft QDM Luchtvaart de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.2 QDM Luchtvaart en de auteur garanderen niet dat de boeken een volledige en juiste beschrijving bevatten van alle leerstof voor de luchtvaartexamens. U kunt QDM Luchtvaart of de auteur niet aansprakelijk stellen voor inhoudelijke vergissingen of fouten, of voor het feit dat de beschreven onderwerpen afwijken van de onderwerpen op het examen.

7.3 U heeft het recht het artikel binnen zeven werkdagen na aflevering te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en het boek geen gebruikssporen vertoont. Betaalde bedragen worden uiterlijk binnen dertig (30) dagen door QDM Luchtvaart terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 QDM Luchtvaart is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en QDM Luchtvaart, dan wel tussen QDM Luchtvaart en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van QDM Luchtvaart.

Artikel 9. Diversen

9.1 QDM Luchtvaart mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


QDM Luchtvaart
Hartenseweg 16
6871 NC Renkum
KvK-nummer 09175251

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Gebruik van het formulier is niet verplicht: u kunt ook gewoon een e-mail sturen.

- Aan QDM Luchtvaart Hartenseweg 16 6871 NC RENKUM

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Besteld op/Ontvangen op (doorhalen wat niet van toepassing is):


- Uw Naam:  

- Uw Adres:
- Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):- Datum: